DEĞERLEME HANGİ AMAÇLARLA YAPILABİLİR?

Hangi İşlemlerde Değerleme İhtiyacı duyulabilir?

 • Mülkiyet değişimlerinde alım-satım değerini belirlemek için,
 • Bankaların ipoteğe dayalı kredi ve teminat işlemlerinde teminat değeri tespitinde,
 • Kiralamalara yönelik piyasa değeri tespiti ihtiyacında,
 • Uluslararası Muhasebe Standartları Kapsamında Şirket aktiflerindeki varlıkların değer Tespitinde (UMS-Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Değer Takdirinde)
 • Gayrimenkullerin şirketlere ayni sermaye olarak konulmasına yönelik değer tespit çalışmalarında,
 • Halka arzlarda, bilançolardaki sabit kıymetlerin değer takdirinde,
 • Şirket birleşmeleri, devir almalarda, varlıkların değer tespiti istendiğinde,
 • Mirasla mal intikalinde adil mal paylaşımına ihtiyaç duyulduğu durumlarda,
 • Mülklerin en iyi ve en verimli kullanım analizinin ortaya konulması gerektiğinde,
 • Yapılması düşünülen yatırımların yıllar itibarı ile yaratacağı gelirlerin ve  proje değerinin tespiti çalışmalarında (finansal fizibilite etütlerinde)
 • Sigorta işlemlerinde yapıların değer tespitlerinde,
 • İhalelerde muhammen bedel tespitinde,
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuuyu) davalarında değer tespiti için,
 • Gayrimenkule dayalı haklara yönelik tüm diğer değer tespit ihtiyaçlarında,
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) portföylerinde yer alan gayrimenkullerin alım-satım, kiralama ve yeniden değerlemelerinde,
 • Hisse senedi borsada işlem göre tüm şirketlerin ödenmiş sermayelerinin %5’ini aşan gayrimenkul alım-satımların da ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları durumunda,
 • Bankaların icra takibine düşmüş alacaklarının 1.000 TL ‘yi aşan bedelleri olanların değer tespitlerinde,
 • Kentsel dönüşüm projelerinde,
 • İmar uygulamalarında belediye ile mülk sahipleri arasında anlaşma aşamasında,
 • Gayrimenkul sertifikasına yatırım yapmak için,
 • Vakıflara ait taşınmazlarla ilgili her türlü tasarrufta,
 • İcra takibine düşmüş taşınmazlarda, resmi kurumlarla yapılacak işlemlerde,
 • Anlaşmazlık bulunan taşınmazlarla ilgili davalarda mahkemeye sunulmak amacıyla,
 • Hazineye ait taşınmazların satışında,