Değerli Konut Vergisi

Değerli Konut Vergisi Değerleme Raporu Hizmeti

 “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 07.12.2019 günkü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5 milyon liranın üzerinde olan konutlar bu vergiye konu olacaktır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3),

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6),

10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10) oranında vergilendirilir.

Taşınmazın değerinin yukarıdaki tutara ulaştığının tespit edildiği yılı takip eden yılın Şubat ayının 20.günü akşamına kadar meskenin bulunduğu yerin vergi dairesine beyanname ile bildirip tahakkuk eden vergiyi biri Şubat diğeri Ağustos ayı sonuna kadar iki eşit taksitte ödemek zorundadırlar. Hiçbir geliri olmadığını kanıtlayanlar (ev hanımları ve işsizler) ile SGK’dan aldığı maaşı dışında geliri olmayan emekliler bu vergiden muaf olacaktır.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen ve değeri 5 milyon lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca ilgilisine tebligat yapılır.

http://tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr” web adresinden konutunuzun değerli konut vergisi kapsamında olup olmadığını sorgulayabilir ve belirlenen değere 15 günlük süre içerisinde itirazınızı yapabilirsiniz.

Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir. Bu süre içinde yapılan itiraz, on beş gün içinde sonuçlandırılır ve bu şekilde kesinleşen değer Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu sürede kesinleşen değer, bu vergi uygulaması bakımından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilir. Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır.

Taşınmazının değerinin beyan edilen değerden daha az olduğunu düşünen ve itiraz etmek isteyen mülk sahibi vatandaşların, itiraz aşamasında SPK tarafından lisanslandırılmış taşınmaz değerleme firmalarından uluslararası değerleme standartları formatında piyasa değerini gösteren değerleme raporu hazırlatıp ilgili rapor ve itiraz dilekçesi ile birlikte 15’inci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne itiraz etmeleri gereklidir.

İtirazlarınızı ilgili Tapu Kadastro Müdürlüklerine dilekçe ekinde sunacağınız değerleme raporu ile yapabilirsiniz. Süresinde yapılan itirazlar on beş gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer ilgilisine tebliğ edilir.

Değerli konut vergisi işlemlerinde kullanılmak üzere SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş şirketimizden gayrimenkul değerleme raporunu temin edebilirsiniz.

Değerleme raporu talebiniz için mail@evagyd.com mail adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.